Privacyreglement Dool Administraties

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en
meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt
geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Dool Administraties internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Dool Administraties mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het
toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Dool
Administraties de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Dool Administraties worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Dool Administraties vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Dool Administraties in dit Reglement
een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor
de verwerking van welke gegevens Dool Administraties expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Dool Administraties gebruikt en het doel van het gebruik

Dool Administraties verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Dool
Administraties, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt. Dool
Administraties verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, BSN-nummer en e-mailadres. Deze gegevens
stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Dool Administraties sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

Dool Administraties houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze
gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw
IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld

om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.
Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Dool Administraties verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de
Dool Administraties-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Dool Administraties
met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Dool Administraties verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt
(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden
en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Dool Administraties
worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Dool
Administraties beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Dool Administraties om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Dool Administraties hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van
alle aan Dool Administraties verstrekte persoonsgegevens;
Dool Administraties heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te
beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie. Dool Administraties hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste
factuur/verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn
voorschrijven. Als dat zo is zal Dool Administraties zich aan de voorgeschreven wettelijke
bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
(recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens
te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet
van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen
te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens
te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd
besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
info@dooladministraties.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.
Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U
ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Dool Administraties.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met
Dool Administraties opnemen en probeert Dool Administraties er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons
opnemen.

Uiteraard zal Dool Administraties ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Dool Administraties.

Privacyreglement Dool Administraties versie mei 2018